BCNB3083听说教学

大专师生交流处。

版主: kuanghong

回复
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

BCNB3083 PdP Kemahiran Mendengar Dan Bertutur
听说教学


Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
1. Menghuraikan prinsip dan fungsi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C2, PLO1)
2. Mengurus maklumat yang relevan sebagai sumber pengajaran pembelajaran (C5, A4, PLO3, PLO6, CTPS1, LL1)
3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur (C3, PLO3, CTPS3)
4. Mengintegrasikan kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran simulasi bagi kemahiran berkomunikasi secara kumpulan (C6, P7, A4, PLO4, PLO6, CS3, LL2)
5. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran berkomunikasi (C5, A3, PLO3, PLO8, CTPS3, EM1)

1 阐明聆听教学、说话教学与口语交际教学的要求与原则
2 搜寻各种资源以作为听说教材
3 设计聆听教学和说话教学的活动
4 综合聆听与说话教学技能,以进行口语交际模拟教学
5 评析听说教学的有效性
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

图片
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

课程内容:

1. 聆听教学概述(3小时)
• 聆听教学的意义和要求
• 聆听教学的原则
• 聆听能力的结构要素
• 聆听能力训练的内容

2. 聆听训练的形式与方法(3小时)
• 聆听训练的形式
- 接受式
- 评价式
- 创造式
• 聆听训练的方法
- 听读、听说、听记、听写

3. 聆听训练的教材与测评方法(3小时)
• 聆听训练教材的编选原则
• 聆听能力的测评

4. 聆听课例和教学设计(6小时)
• 聆听课例钻研
• 聆听课的设计与讨论

5. 说话教学概述(3小时)
• 说话教学的意义和要求
• 说话教学的原则
• 说话能力的结构要素
• 说话能力训练的内容

6. 说话训练的形式与方法(3小时)
• 说话训练的形式
- 独白式
- 诵读式
• 说话训练的方法
- 讲述
- 复述
- 答问
- 背诵

7. 说话训练的教材与测评方法(3小时)
• 说话训练教材的编选原则
• 说话能力的测评

8. 说话课例和教学设计(6小时)
• 说话课例钻研
• 说话课的设计与讨论

9. 口语交际教学概述(3小时)
• 口语交际教学的意义和要求
• 口语交际教学的原则
• 口语交际应注意事项
• 口语交际教学的过程

10. 口语交际训练的形式与方法(3小时)
• 口语交际训练的形式
- 交流式
- 论辩式
• 口语交际训练的方法
- 问答
- 讨论
- 辩论

11. 口语交际训练的教材与测评方法 (3小时)
• 口语交际教材的编选
• 口语交际能力的测评

12. 口语交际课例和教学设计(6小时)
• 口语交际课例钻研
• 口语交际课的设计与讨论
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

主要参考书:

1)胡波《听说教学方法与技巧》,北京:北京语言大学出版社,2014
2)李丽,熊德雅,段慧明编《口语交际学习论》,北京:语文出版社,2013
3)杨惠元《对外汉语听说教学十四讲》,北京:北京大学出版社,2009

其他参考书:

1)杨九俊、姚烺强《小学语文课程与教学》,南京:南京大学出版社,2013
2)冯铁山《小学语文新课程教学设计与技能训练》,北京:清华大学出版社,2012
3)李莉莉《小学语文口语交际教案选粹》(修订本),北京:语文出版社,2011
4)江平《小学语文课程与教学》,北京:高等教育出版社,2011
5)卓进、肖红《小学语文教学法》,北京:中国财政经济出版社,2011
6)倪文锦《语文新课程教学法》,北京:高等教育出版社,2010
7)吴忠豪《小学语文课程与教学》,北京:中国人民大学出版社,2010
8)刘本武《小学语文新课程教学法》,北京:首都师范大学出版社,2010
回复

回到 “法情大专”