BCNB3123语言学概论

大专师生交流处。

版主: kuanghong

回复
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

BCNB3123语言学概论

Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
1. Menghuraikan struktur dan fungsi linguistik (C2, PLO1)
2. Menjelaskan ciri-ciri, skop, perkembangan dan fungsi bahasa (C2, PLO2, PLO3, CTPS3)
3. Mengguna sumber dan kaedah yang sesuai dalam pembelajaran fonetik (C3, A2, PLO4, PLO6, CS2, LL1)
4. Mengintegrasi pengetahuan linguistik dalam komunikasi massa secara individu dan berkumpulan (C6, P6, P7, A4, PLO3, PLO5, CTPS3, TS3)
5. Menilai kesesuaian bahasa dalam pelbagai konteks dari perspektif linguistik (C5, A5, PLO3, PLO8, CTPS3, EM2)

1. 阐明语言学的架构和任务
2. 阐明语言的性质、范围、发展和功能
3. 应用恰当的资源与方法学习语音
4. 个人与组别讨论方式,在不同的语境使用恰当的语言学概念
5. 从语言学的角度评定各种情境的用语
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

测评模式:

图片
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

课程内容:

1. 语言学概述(3小时)
 语言学的对象和学科性质
 语言学在科学体系中的地位
 语言研究的历史回顾
 语言学的应用价值

2. 语言学的架构(3小时)
 语音学/音韵学
 语法学
 语义学
 构词学
 语用学
 修辞学
 文字学

3. 语言的基础知识(6小时)
 语言的定义
 语言的性质和范围
 语言的功能
 语言是符号系统

4.语言系统的演变(3小时)
 语音的演变
 语法的演变
 词汇和词义的演变
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

5.语音和音系(3小时)
 语音和音系的区别与联系
 从声学看语音
 从发音生理看语音
 音位与音系
 音位的聚合
 语音单位的组合

6. 语音学习方法(6小时)
 声母教学
 韵母教学
—— 单韵母
—— 复韵母
—— 鼻韵母
—— 特殊韵母
 声调教学
—— 音节数调法
—— 韵母定调法
—— 一口呼定调法
 拼音教学
—— 两拼法
—— 三拼法
—— 声母支架拼音法
—— 声介合母拼音法
—— 整体认读音节
——音节直读法

7. 语音学习活动(6小时)
 游戏法
—— 听音取片法
—— 音节诱导法
—— 故事诱导法
—— 汽车爬坡法
—— 手指示意法
—— 看帽读调法
 竞赛法
—— 听音改读
—— 听音填表
—— 语音抢答
 比较法
 类推法
 绕口令
 歌诀法
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

8. 语用学(6小时)
 语用学的概念
 小语用
 中语用
—— 言语行为
—— 语言环境
—— 指示
—— 预设
—— 合作原则和礼貌原则
—— 会话含义和结构

9. 语用与社会文化(3小时)
 语用与社会
 语用与文化

10. 语用与心理(3小时)
 语用与人际认知
 语言禁忌心理
 语言与联想
 劝说与态度的改变
 言语的模仿与暗示
 谣言心理与谎言心理
 听说策略与心理

11. 语用偏误与语用教学
 偏误与障碍
 正常人的语病与非正常人的失语症
 语言病和言语病
 语言规范与言语规范
 语病的外因与内因
 语用的偏离现象
 语用与汉语语病学
 语用与语文教学
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

主要参考书目:
1)叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》(修订本),北京:北京大学出版社,2014

2)孙汝建《现代汉语语用学》,武汉:华中科技大学出版社,2014

3)赵红《普通话训练与测试》,吉隆坡:联营出版社,2011

附加参考书目:
1)林焘、王理嘉《语音学教程》(增订版),北京:北京大学出版社,2013

2)唐作藩《音韵学教程》(第4版),北京:北京大学出版社,2013

3)岑运强《语言学概论》(第3版),北京:中国人民大学,2012

4)邢福义、吴振国《语言学概论》,武汉:华中师范大学出版社,2010

5)张斌《新编现代汉语》(第二版),上海:复旦大学出版社,2008

6)王若江编《汉语正音教程》,北京:北京大学出版社,2005

7)陈光磊《汉语词法论》,上海:学林出版社:2001

8)徐世荣《普通话语音知识》,吉隆坡:联营出版社,2001
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28561
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

阅读材料:

1)叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》,北京:北京大学出版社,1997
https://www.dropbox.com/s/rc4i3hlme18xb ... 5.pdf?dl=0

2)唐作藩《汉语音韵学常识》,上海:上海教育出版社,1979
https://www.dropbox.com/s/9ukwdjgh3g6a2 ... 6.pdf?dl=0
回复

回到 “法情大专”