BCNB2023R小学语文教学

大专师生交流处。

版主: kuanghong

回复
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

BCNB2023R Pedagogi Bahasa Cina Pendidikan Rendah小学语文教学

Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
1. Menjelaskan prinsip asas pedagogi pelbagai kemahiran bahasa Cina (C2, A1, PLO1)
2. Menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina secara kumpulan (C3, P2, A4, PLO3, PLO5, CTPS1, TS1)
3. Melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina secara mikro atau makro (C6, P7, A4, PLO3, PLO4, CTPS2, CS2 )
4. Membuat refleksi ke arah penambahbaikan selepas pengajaran dan pembelajaran (C6, P6, A2, A3, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)

1. 阐明听说、阅读与写作的教学原则
2. 组别设计各项语文技能教学构思
3. 进行微格或模拟教学
4. 进行教学后作反思,以提出改进教学的建议
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

测评方式:

课业:60%;考试:40%

图片
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

课程内容:

1. 听说教学 (15小时)
 听说教学的基本原理
—— 听说教学的任务
—— 听说教学的类型与途径
—— 听说教学的策略

 听说教学技能
—— 创设情境
—— 指导言语表达
—— 指导倾听与表达

 听说教学设计
—— 低年段教学设计
—— 中年段教学设计
—— 高年段教学设计
—— 阅读、写作课的听说教学设计

 听说教学的实施
—— 课例探讨
—— 微格教学
—— 模拟教学

 听说教学的反思与超越
—— 听说教学研究的热点
—— 听说教学的反思
—— 听说教学的超越
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

2. 阅读教学(15小时)
 阅读教学的基本原理
—— 阅读教学的任务
—— 阅读教学的策略
—— 阅读教学的类型(文学体与实用体)

阅读教学技能
—— 提取信息的技能
—— 推断解释的技能
—— 整体感知的技能
—— 鉴赏评价的技能
—— 连接生活的技能

 阅读教学设计
—— 初步理解
—— 深究课文
—— 听说、写作课的结合

 阅读教学的实施
—— 课例探讨
—— 微格教学
—— 模拟教学

阅读教学的反思与超越
—— 阅读教学研究的热点
—— 阅读教学的反思
—— 阅读教学的超越
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

3. 作文教学(15小时)
 作文教学的基本原理
—— 作文教学的任务
—— 作文教学的类型与途径
—— 作文教学的策略

 作文教学技能
—— 作文批改
—— 作文讲评

 作文教学设计
—— 写话教学设计
—— 作前指导教学设计
—— 作文活动教学设计
—— 作文讲评教学设计

 作文教学的实施
—— 课例探讨
—— 微格教学
—— 模拟教学

 作文教学的反思与超越
—— 作文教学研究的热点
—— 作文教学的反思
—— 作文教学的超越
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

主要参考书目:
1)江平《小学语文课程与教学》,北京:高等教育出版社,2015

2)杨九俊、姚烺强《小学语文课程与教学》,南京:南京大学出版社,2013

3)吴忠豪《小学语文课程与教学》,北京:中国人民大学出版社,2013

附加参考书目:
1)朱自强《小学语文儿童文学教学法》,南昌:二十一世纪出版社,2015

2)亲近母语研究院编《阅读力测试》,桂林:广西师范大学出版社,2014

3)管建刚《我的作文教学六讲》,福州:福建教育出版社,2014

4)胡波《听说教学方法与技巧》,北京:北京语言大学出版社,2014

5)李丽,熊德雅,段慧明编《口语交际学习论》,北京:语文出版社,2013

6)冯铁山《小学语文新课程教学设计与技能训练》,北京:清华大学出版社,2012

7)卓进、肖红《小学语文教学法》,北京:中国财政经济出版社,2011

8)倪文锦《语文新课程教学法》,北京:高等教育出版社,2010
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

回复

回到 “法情大专”